©2014-2020, SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 02193.866.415.
Email: stp@hagiang.gov.vn - Website: http://stp.hagiang.gov.vn/